Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği 'yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri' kurulacak

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline sahip yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak.

06 Eylül 2021

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği 'yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri' kurulacak

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, program döneminde iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunmasının yanı sıra büyüme potansiyelinin istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde artırılarak sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikaları tam koordinasyon içerisinde yürütülecek.

Bu dönemde, Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesi öngörülüyor.

​​​​​​​Fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı güçlendirilerek On Birinci Kalkınma Planı'nda belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayide teknolojik dönüşüm sağlanacak ve daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modeli uygulaması sürdürülecek.

Tasarrufların, büyümenin finansmanı amacıyla kullanılmasında etkinlik, denge ve rekabetçilik ilkeleri gözetilerek nitelikli büyüme kompozisyonunun sürdürülmesi ve makrofinansal risklerin en aza indirilmesi sağlanacak.

Teknoloji seviyesi yüksek yatırımlar özendirilecek

OVP'de bu amaçlarla uygulanacak politika ve tedbirlere de yer verildi.

Makroekonomik istikrar, düzenleyici çerçeve ve iş ortamı güçlendirilerek sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar özendirilecek.

Yatırım teşvik sisteminde sadeleşme sürecine devam edilecek. Yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olan ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasiteleri geliştirilecek, verimlilikleri artırılacak, bölgesinde veya sektöründe rekabetçi olan ve hızlı büyüyen KOBİ'lerin kurumsal gelişim projeleri önceliklendirilecek.

Salgın sonrası dönemdeki yeni düzene uyumlarını hızlandırmak için KOBİ'lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecek.

Üretimdeki yerli katkı oranı artırılacak

Sanayileşme İcra Komitesi tarafından yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları ve politikaları yoluyla Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller geliştirilerek, öncelikli sektörlerde kritik bileşenler başta olmak üzere üretimdeki yerli katkı oranı artırılacak.

Fikri mülkiyet varlıklarının değerlemesine dönük çalışmalar hızlandırılacak. Değerlenmiş ve patent gibi gayri maddi varlıkların şirket bilançolarına ve ülke ekonomisine katkısı artırılacak.

Başta yükselen ve yıkıcı teknolojiler olmak üzere yeni açılacak çağrılar ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulanmasına etkin şekilde devam edilecek, desteklenmekte olan projeler için yenilikçi finansman modelleri geliştirilecek.

Çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatılacak

Çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatılacak, kuantum, yapay zeka, biyoteknoloji, genetik, yeni nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül araştırmalar desteklenecek.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliği artırılarak Ar-Ge ve yenilik kapasitesi güçlendirilecek, teknolojik standartların belirlendiği yurt dışı komitelerde özel sektörün daha fazla temsil edilmesi teşvik edilecek.

Yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline sahip yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak.

Yüksek katma değerli üretimin canlandırılması ve ihracatı destekleme amacıyla yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak ana ulaştırma ve lojistik koridorları geliştirilecek ve iyileştirilecek.

Türkiye'deki mevcut yatırımcılar ile düzenli aralıklarla "yatırım ortamı değerlendirme anketleri" gerçekleştirilerek yatırım ortamına ilişkin sorunlar ilk elden tespit edilecek ve yatırımcıların önerileri alınacak.

Kaynak AA

Diğer Haberler
Gündem

ASELSAN'ın ihracat yıldızına yeni ürün

ASELSAN'ın "ihracat yıldızı" olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesinin en yeni üyelerinden Sarp-L, göreve hazır hale geldi. Sarp-L, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.