MHP Gen.Başkan Yard. Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI

Röportaj

07 Ocak 2019

MHP Genel Başkan Yard. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

KONYA MİLLETVEKİLİ

SAYIN MUSTAFA KALAYCI;

"ÜLKEMİZİN VE KONYANIN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ HAMLELERİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

 

Mustafa KALAYCI

Konya / Üçpınar - 1960, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Denetçilik ve Başdenetçilik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İbra Kurulu Üyeliği, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası, Devlet Denetim Elemanları Derneği ve Yüksek Denetim Elemanları Derneği Üyesi oldu.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İngilizce bilen Kalaycı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SAVTÜRK:

SAVTÜRK, son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında ülkemizin gerçekleştirdiği hamlelerin kamuoyuna duyurulması noktasında önemli bir görev ifa ediyor… Bu amaçla savunma sanayinde Yerli Milli Üretim, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi, Alt Sistem Sahipliği politikalarının yereldeki yansımalarını kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışıyor. Bu çerçevede, son yıllarda Türkiye’de Savunma Sanayiinde önemli hamleler içerisindeki Konya nın, bu alanda en fazla katkı yapan Milletvekillerinden Sayın Mustafa KALAYCI ile, izlenen politikalar, Ülkemizin ve Konya’nın Savunma Sanayiindeki geldiği aşamayı konuştuk.

SAVTÜRK: Sayın Milletvekilim son yıllarda Türkiye Savunma Sanayiinde gerçekten çok önemli hamleler yapıyor. Geldiğimiz aşama ve izlenen politikalar açısından bir değerlendirme alabilir miyiz?

Mustafa KALAYCI;

2023'E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE, 2053 VE 2071 VİZYONUMUZ İLE ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİNDE YERLİ MİLLİ ÜRETİM POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ

Türk savunma sanayiinin son yıllarda hızlı bir yükseliş eğilimi yakaladığı görülmektedir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, barışın ve caydırıcılığın korunmasında savunma sanayiinin yüksek teknoloji ürünlerini üretebilir olmasının önemi çok büyüktür. Milli güç unsurlarına dayanmayan bir savunma sanayiinin yeterliliğinden ve sürdürülebilirliğinden söz edilebilmesi mümkün görünmemektedir. Ülke savunması için gereken her türlü araç, gereç ve teçhizatın büyük oranda yerli kaynaklardan karşılanıyor olması, yaşadığımız tehditlere bakınca önemli bir zorunluluktur. Bu nedenle Ülkemizin Savunma sanayinde Yerli Milli Üretim, Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi, Alt Sistem Sahipliği politikaları, geldiğimiz aşama ve süreç açısından değerlendirildiğinde, bu politikaların ülkemiz açısından önemli sonuçlar üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz ve katettiğimiz mesafe küçümsenemeyecek bir mesafedir.

Biz de, “Önce Ülkem Ve Milletim, Sonra Partim” ilkesi çerçevesinde demokratik sorumluluk kültürüne sahip bir anlayışla Türkiye’yi bölgesinde lider ve küresel anlamda bir güç merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda milletimizin tüm meselelerinde olduğu gibi savunma sanayi alanında da gayret göstermekteyiz.

Süper güç ve lider ülke Türkiye öngörüsü ve 2023'e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi adını verdiğimiz politika dökümanında sanayileşmeye ve Yerli ve Milli bir Savunma Sanayi teşkiline büyük önem verdik. Uluslararası rekabet gücüne sahip bir sanayinin oluşturulması, Yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş gücü istihdam eden, ileri teknoloji kullanan ve üreten, özgün tasarım ve marka geliştiren, teknolojik yenilik öngören, uluslararası rekabet gücüne sahip bir sanayinin oluşturulması noktasında hedefler koyduk. İthalat bağımlılığını azaltacak ve yerli imkânları harekete geçirecek sanayi yatırımlarının desteklenmesi gerekliliğine vurgu yaptık. Orta ve yüksek düzeyde üretim teknolojilerine sahip olan Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, elektronik sanayileri ve yazılım sektörleri gibi sektörlerde atılım yapılması ve Ülkemiz için gerek güvenlik gerekse ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan savunma sanayinin, teknoloji üretebilen ve diğer sanayilerle entegre olan bir yapıya kavuşturulmasının önemli bir gereklilik olduğunu hep savunduk. Güvenlik ve Savunma Politikası açısından Yerli harp sanayinin geliştirilmesi hep önceliklerimiz arasında oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden dışa bağımlılığını azaltarak ihracat kapasitesi yüksek, bağımsız ve yerli bir harp sanayinin gelişmesi ve yerli müteşebbisin de silah ve askeri teçhizat üretimine yatırım yapması için gerekli teşviklerin sağlanması için çaba sarf ettik. Malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ merkezli savaş, insansız hava araçları, güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma sanayi teknolojilerinin Ar-Ge çalışmaları ve üretimi, Savunma sanayinde bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla “milli yazılım” sisteminin geliştirilmesi ve ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlardan yararlanılarak, harp sanayisinin ulusal ihtiyaçlara dönük üretimin yanı sıra dış satıma dönük üretim yapmasının sağlanması noktasında destek olmaya çalıştık. 

  

Bu çerçevede geldiğimiz aşama itibariyle, Türk savunma sanayiinin son yıllarda hızlı bir yükseliş eğilimi yakaladığı görülmektedir. Tabii ki burada bu yükselişin Ülkemizin 2023,2053 ve 2071 hedefleri ile yakından ilgili olduğunu ifade etmek gerekir.

Esasen Savunma sanayiine tarihsel perspektiften bakınca ve özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatında ülkemizin karşı karşıya ambargodan çıkarılan dersler ve coğrafyamız ile ilgili  yaşadığımız beka tehdidi göz önüne alınınca, bu gelişmelerin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

SAVTÜRK: Savunma Sanayiinin geçmişten bu yana ekonomiyle doğrudan bir irtibatı olduğu ifade edilir. Ülke ekonomileri açısından lokomotif görev ifa etmesi nedeniyle bu sektörün dönüştürücü gücünden bahsediliyor… Gerçekten böyle bir güçten söz edebilir miyiz?

Mustafa KALAYCI:

SAVUNMA SANAYİİ ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İÇİN BİR LOKOMOTİF HÜVİYETİNDE

Savunma sanayiinin en önemli özelliği nitelikli işgücü ve ileri teknoloji kullanmasıdır. Dolayısıyla, savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar nitelikli işgücü istihdam etmektedirler. İstihdam edilen personel belirli bir eğitim sürecinden geçirildiğinden dolayı, kaliteli işgücünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Zamana ve talimatlara uyma ve tasarruf yapma, sertifikasyon, tesis güvenliği, kurumsallaşma gibi disiplinler de bu sektörün kazandırdığı önemli özelliklerdir.

Diğer taraftan, Savunma sanayii, ileri teknoloji kullanan, yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) içeren ve diğer sanayii kollarıyla çok yüksek etkileşimi olan bir alandır. Bu bakımdan gelişmiş ülkelerde sanayiinin lokomotifi durumundadır. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin sanayileşme deneyimlerine bakıldığında, savunma sanayiinin bu ülkelerin sanayileşme sürecine önemli katkıları olduğu görülmektedir.

Savunma sanayiinin ülke ekonomisi açısından, kısa vadede ödemeler dengesi üzerinde, savunma sanayinde yapılacak yatırımlar, tesislerin kurulması ve verimli olarak işletilebilmesine kadar geçen süre içerisinde olumsuz bir etki yaratabilir, fakat uzun dönemde olumlu yönde etki yapacaktır. Uzun vadede silah sistemlerinin yerli ve milli şekilde firmalarımızca üretilmesi ihracat potansiyelini arttırarak ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkiler oluşturacaktır. Ayrıca, Savunma sanayiine yapılan yatırımların başarıyla sonuçlandırılması ülkede bir güven ortamı oluşturacaktır. Güvenli ve istikrarlı bir ortam ekonomik kalkınma için ana koşuldur, güvenliğin ve istikrarın olmadığı yerde yatırım yapmaktan söz edilemez. Bu yüzden sabır ve büyük bir kararlılıkla bu yatırımlara devam etmeliyiz, akabinde dönüştürücü etkisi başta olmak üzere olumlu sonuçlarını hep beraber göreceğiz…

SAVTÜRK: Dünyada ve Türkiyede durum nasıl?

Mustafa KALAYCI:

TÜRKİYENİN SAVUNMA SANAYİ İHRACATI YAPAN ÜLKELER ARASINDA DÜNYADA 16. SIRADA OLMASI SEVİNDİRİCİ

Dünya genelinde askeri harcamalara bakıldığında, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel savunma harcamaları 2017 yılında yüzde 1,1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi. Dünyadaki sıralamasının başında ise yine açık farkla ABD geliyor. ABD'nin 2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan yatırımların üçte birini oluşturdu. ABD'nin savunma bütçesi, ikinci sıradaki Çin'in yaptığı askeri harcamaların 2,2 katını buluyor.

Ülkemiz askeri harcamalar bakımından dünyada 18,2 milyar dolarlık harcama ile 15. Sırada yer alıyor. GSYİH’ nın % 2,2 sini askeri harcamaya ayırmakta olan Türkiye, bu oranla dünya ortalaması dolayında... Türkiye Savunma Sanayi ihracatı yapan ülkeler arasında dünyada 16. Sırada ve 2016 yılı sonu verileriyle, savunma firmalarımızın tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektörün büyüklüğünü gösteren Toplam Savunma ve Havacılık Sektör Cirosunun yaklaşık 6 milyar $’a, savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık 2 milyar $'a gelmesi ümit vericidir.  %65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayımızın yaklaşık 9 kat artarak 553’e ulaşması ve  41,4 milyar $'lık proje hacmine ulaşılması çok sevindiricidir.

SAVTÜRK:Konya’nın Savunma Sanayinde potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz?

Mustafa KALAYCI:

KONYA, SİLAH VE MÜHİMMAT İHRACATINDA 2018 YILINDA, KONYA YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA TÜRKİYE’DE 5. DURUMDADIR

Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2018 verilerine göre Savunma ve Havacılık Sektöründe ihracatını 2017 yılına göre 2018 de %30 artırarak 50 milyon dolarlık ihracat aşamasına geldi. Konya 2017 de 38 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Bu sonuçla Konya Savunma ve Havacılıkta en fazla ihracat yapan iller arasında 5. ve en fazla ihracat artışı yapan iller arasında 2. durumda... 2018 yılında Samsun %31, Konya % 30, Ankara % 29 artış sağladı. Bu memnuniyet verici sonuçlar nedeniyle başta Huğlu-Üzümlü Sanayicileri olmak üzere Konya' daki ve Ülkemizdeki tüm sanayicileri tebrik ediyoruz...

ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi yatırım kararı ile bu sonuçlar daha sürdülebilir olacak ve burada önemli bir ivme yakalanacaktır. ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi yatırımı ile birlikte Konya' nın ilk hedefi 2019 da İzmir' i geçerek 4. sıraya yerleşmek olmalı…

Diğer taraftan Konyanın bu alanda itici gücü olan Huğlu – Üzümlü Bölgesinin potansiyeli çok önemli olup, hâlihazırda Türkiye’de üretilen 800-850 bin av tüfeğinin 400-450 binini üretmektedir. Bu bölge, dünya ölçeğinde marka durumundaki av tüfeği üretimini ihmal etmeden çok kolay ve hızlı bir şekilde savunma sanayine entegre olabilecek durumdadır ve MPT-76 ve MPT-55, Bombaatar üretimi ile savunma sanayiine entegre olmaya başlaması sevindiricidir. 

Bölgede (Konya Merkez -Huğlu-Üzümlü) Silah-Savunma Sanayi Potansiyelinin harekete geçmesi noktasında altyapı-üstyapı dahil çok önemli faaliyetler gerçekleşmektedir. 2 adet Silah İhtisas Sanayi Sitesi, 2 Adet Küme,  Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi, Selçuk Üniversitesi-Huğlu MYO da açılan Silah Teknikerliği Eğitim Programı, Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretilmesi planlanan ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 günlük Eylem Planında kararlaştırılan Model Fabrika, Savunma Sanayi Zirvesi, SSB tarafından Konya’da uygulanacak olan Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı (EYDEP), En az 3000 kişilik silah konusunda tecrübeli işgücü, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün (AFGM) Onaylı Tedarikçi Listesinde (Ülke çapında Toplam 36 Firma bulunuyor) Konya’dan 11 firmanın girmiş olması, Savunma Sanayine entegre olmaya hazır yıllık 450-500 Bin Av tüfeği üretim kapasitesi (Türkiye’nin % 50’si) Konya’nın bu anlamda katettiği mesafeyi ortaya koymaktadır.

SAVTÜRK: Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Mustafa KALAYCI:

SSB, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN VE STM GİBİ KURUMLARIN KONYADAKİ EĞİTİM KURUMLARINA DESTEK VERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM

Savunma Sanayiinde Ülkemiz ve özellikle Konya, son yıllarda ciddi bir atak içerisinde olup, önemli mesafeler katetmiştir. Bunun kalıcı ve sürdürülebilir olması ve Endüstri 4.0 perspektifinde özellikle insan kaynağı ve teknoloji kazanımları açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bunun için Eğitim kurumlarının ve özellikle Üniversitelerin genelde endüstrilere, özelde savunma sanayiine katkılarının sağlanabilmesi noktasında sanayii-üniversite işbirliği zeminin süratle geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Bu anlamda, ASELSAN ile Milli Eğitim Bakanlığı -Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kurulma kararı oldukça önemli. Ancak bu konuyu yakından takip eden bir Milletvekili olarak, Konya Beyşehir Huglu - Uzumlu ekosisteminde fiilen Silah-Savunma Sanayiye ara eleman yetiştiren 2 meslek lisesi 1 de meslek yüksekokulu var. Konya Merkezdeki Ekosistemde de Konya Teknik Üniversitesi ve Mehmet Tuza PAKPEN Lisesi de bu alanda eğitim vermeye çalışan kurumlar arasında. Bu Eğitim kurumlarının da, SSB, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM gibi Türkiye’mizin göz bebeği ve Dünyanın ilk 100 Savunma Şirketi arasında yer alan kurumların gözetimi, desteklerini alacağına yürekten inanıyorum ve bunun takipçisi olacağımı şimdiden ifade etmek istiyorum…

Ayrıca Türkiye’de ve Konya’da özgün teknolojilerin üretilebileceği bir sektörel yapılanmaya gidilmesi noktasında Konya özelinde ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi burada bir fırsat olabilir. Bunu iyi değerlendirmek lazım..

Biz de, “Önce Ülkem Ve Milletim, Sonra Partim” ilkesi çerçevesinde demokratik sorumluluk kültürüne sahip bir anlayış ve Türkiye’yi bölgesinde lider ve küresel anlamda bir güç merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda, milletimizin tüm meselelerinde olduğu gibi yerli-milli savunma sanayi alanında da katkı yapmaya ve Ülkemizin, Konyamızın savunma sanayiindeki hamlelerine  destek olmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bu alanda faaliyet gösteren başta vefakar-cefakar sanayicilerimiz olmak üzere tüm ilgililere ve siz SAVTÜRK ekibine teşekkür ederim.

Diğer Haberler